ITA
MOIT 4 หน่วยงานมีการวงาระบบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. มีบันทึกข้อความ - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ภก0033-รพ_2-259 รายงานผลการตามแผนการจัดซื้อจัดจ.pdf 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ป.pdf ...
2024-03-22 13:08:35

MOIT 16 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน

1. มีบันทึกข้อความ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/รายงานผลปราบปราม.pdf 2. รายงานผลการดำเนินงาน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  /userfiles/1_2รายงานผลการดำเนินงาน(1).pdf 3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าตอง คลิกดูราย ...
2024-03-21 16:43:59

MOIT 13 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.

1. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/บันทึกรายงานผล.pdf 2. รายงานการประเมินฯของแต่ละหน่วยงาน  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/คำตอบแบบประเมิน.pdf 3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร ...
2024-03-21 16:12:58

MOIT 22 แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

1. แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/22_1 ภก0033-รพ_2-254 แนวปฏิบัติป้องกันแก้ไขปัญหาการ.pdf 2. คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน คลิกดูรายละเอีย ...
2024-03-21 16:03:15

MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลป่าตอง

1. บันทึกข้อความ  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ข้อ 16 ภก0033-รพ_2-251 ขอส่งรายงานผลตามแผนปฏิบัติก.pdf 2. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/รายงานผลตามแผนจริยธรรม.pdf 3. แบบฟอร์มการข ...
2024-03-14 18:15:02

MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

1. บันทึกข้อความ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ข้อ 21 ภก0033-รพ_2-252 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธ.pdf 2. มีประกาศเจตนารมณ์ - ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ข้อ21 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต.pdf ...
2024-03-14 18:06:55

MOIT 19 รายงานผลการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

1. รายงานผลการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ ๖ เดือน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ข้อ 19 ภก0033-รพ_2-250 รายงานผลการเรี่ยไรหรือให้รั.pdf 2. รายงานการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> ...
2024-03-14 17:52:19

MOIT 10 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2567

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2567 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ภก0033-รพ_2-248 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องเรี.pdf 2. แบบสรุปรายงานการรับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลป่าตอง คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >& ...
2024-03-14 17:41:43

MOIT 10 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดื

1. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ภก0033-รพ_2-249 รายงานผลการร้องเรียนการปฏิบัติง.pdf 2. แบบสรุปรายงานการรับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลป่าตอง คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> ...
2024-03-14 17:36:08

MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2

1. บันทึกข้อความ การขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT ภก0033-รพ_2-87 ขออนุมัติจัดประชุมจัดทำแผนบริห.pdf 2. มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /u ...
2024-01-30 12:56:40

MOIT 12 ไตรมาสที่ 2

1. มีประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 12 12_1 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ.pdf 2. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ คลิกดูรายละเอียดเพ ...
2024-01-24 11:19:17

MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 14 ภก0033-รพ_2-24 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามตัวชี.pdf 2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 2.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเด ...
2024-01-23 16:54:06

MOIT 9 หลักฐานที่แสดงถึงแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

1. คู่มือปฏิบัติการ การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรีย.pdf 2. คู่มือปฏิบัติการ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม ...
2024-01-17 09:38:52

MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1

/userfiles/ขอเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ.pdf /userfiles/รายงานผล การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ(2).pdf ...
2023-12-19 16:22:50

MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/รายงานผล การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ.pdf - มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ...
2023-12-18 19:00:31

MOIT 7 รายงานผลการปฏิบัติงานราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

1. ประกาศประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรภายในหน่วยงาน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 7 ประกาศประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf 2. ประกาศชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 7 รายชื่อข้าราชการและลูกจ้าง.p ...
2023-12-12 11:16:10

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 6 6_1 ขออนุมัติลงนามประกาศนโยบายด้านบริหาร.pdf - มีนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่ ...
2023-12-07 11:28:22

MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน - บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 4 ข้อ 4 โปรดลงนามคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที.pdf - มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ ...
2023-12-07 11:15:17

MOIT 2 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการปี 67(1).pdf แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล  - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 2 ข้อ 9 แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการ(1).pdf 11. แผนการใช้ ...
2023-11-27 15:31:42

MOIT 2 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

  นโยบายและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลป่าตอง - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/1_2นโยบายและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลป่าตอง67(1).pdf หน้าที่ตามกฎกระทรวง - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/1_4หน้าที่ตามกฎกระทรวง(2).pdf กฎหมายที่เกี่ยวข้องับการดำเนินงา ...
2023-11-24 15:10:20