ITA
MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

6.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 6_2 ขออนุญาตเผยแพร่ แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2566.pdf ...
2022-12-15 19:30:57

MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 4_1-3 ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566.pdf 4.1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles ...
2022-12-15 19:27:07

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่ ข้อมุลพื้นฐานรพ_ป่าตองที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์.pdf - 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/1_1โครงสร้างผู้บริหาร แก้เบอร์โทร.pdf - ...
2022-12-15 19:13:13

MOIT 1.2 รายงานผลการกำกับติดตามแจ้งประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลป่าตอง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT ข้อ 1_2 รายงานผลการกำกับติดตามแจ้งประกาศแ.pdf ...
2022-11-29 16:04:20

MOIT 1.1 ขอแจ้งเวียนประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลป่าตอง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT ข้อ 1_1 ขอแจ้งเวียนประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อ.pdf ...
2022-11-29 16:01:04

MOIT 15 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลป่าตองของโรงพยาบาลป่าตอง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม รพ ป.pdf ...
2022-11-15 09:45:39

MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตปร.pdf ...
2022-11-11 13:58:14

MOIT 15 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขอแจ้งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำ.pdf ...
2022-11-11 13:48:19

MOIT 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ

- ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล และดำเนินโครงการ คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/ขออนุมัติโครงการอบรมและโครงการอบรม.pdf - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล  คลิกดูรายละเอียด >>> /u ...
2022-09-15 10:15:22

MOIT 4 รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ไตรมาสที่ 4

- บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4.pdf - แบบฟอร์มขอเผยแพร่ คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf - แบบรายงานผลการปฏิบัติต ...
2022-09-15 09:57:47

MOIT 8 รายงานผลการปฏิบัติงานราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ปีงบประมาณ 2565

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ITA รายงานผลการปฏิบัติงานราชการอยู่ในระดับ.pdf ...
2022-08-25 14:13:44

MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผน

- รายงานผลการดำเนินตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 4_2 รายงานผู้บริหารรับทราบไตรมาสที่ 1 (1)(1).pdf                           >>> /userfile ...
2022-08-06 11:09:44

MOIT 23 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้

23.1 ไตรมาสที่ 4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 23 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและ.pdf 23.2 ปริ้นสกรีนหน้าจอรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื ...
2022-08-06 10:38:29

MOIT 20 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรียไรและกรณีการให้หรือ

20.1 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรียไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 20 รอบ 12 เดือน รายงานการเรี่ยไร.pdf 20.2 รายงานการเรียไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 20 รอ ...
2022-08-06 10:31:47

MOIT 17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผ

17.1 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 17 รายงานผลการกำกับติดตามและการดำเนินงาน.pdf - บันทึกข้อความผลก ...
2022-08-06 10:26:50

MOIT 14 การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยา

14.1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลกำกับติดตาม คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 14 ขอส่างรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกา.pdf   14.2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 14 ขอส่างรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกา(1).pdf ...
2022-08-06 10:17:15

MOIT 13 การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนไตรมาส 4

13.1 บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 13 ขอส่งรายงานกำกับติดตามประกาศมาตราการ.pdf   13.2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน คลิกดูรายละเอียด >>>& ...
2022-08-06 10:12:44

MOIT 11 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ ภานใน 15 วัน รอบ 1

11.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ ภานใน 15 วัน รอบ 12 เดือน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/11_1ไตรมาส4รายงานผลการดำเนินงานภายใน 15 วันแล.pdf                       &n ...
2022-08-06 10:07:48

MOIT 10 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

10.1 คู่มือปฏิบัติการ การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ สังกัดโรงพยาบาลป่าตอง คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/10_1 คู่มือปฏิบัติการการรับข้อร้องเรียนพฤติ(3).pdf                   &nbs ...
2022-08-06 10:00:49

MOIT 20 รายงานการเรี่ยไรและการให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

- โปรดลงนามในรายงานการเรี่ยไรและการให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/โปรดลงนาม.pdf - ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการเรี่ยไรและการให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่.pdf ...
2022-06-27 16:35:58