ITA
ขออนุมัติแผนประมาณการรายรับ-รายจ่าย

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล ----->  /userfiles/ขออนุมัติแผนประมาณการรายรับ-รายจ่าย.pdf ...
2019-03-13 13:13:49

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการทันตกรรมสุขภาพฯ

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล -----> /userfiles/สรุปผลการดำเนินงาน โครงการทันตสุขภาพฯ.pdf ...
2019-03-12 17:35:41

แจ้งแนวทางการดำเนินงานข้อร้องเรียน โรงพยาบาลป่าตอง

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล -----> /userfiles/แจ้งแนวทางการดำเนินงานข้อร้องเรียน(2).pdf ...
2019-03-12 17:34:35

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล ----->  /userfiles/10_ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562.pdf ...
2019-03-11 14:03:17

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล ----->  /userfiles/9_แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ...
2019-03-11 14:02:36

ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเผยแพร่แผน ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล ----->  /userfiles/8_ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเผยแพร่แผน ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf ...
2019-03-11 14:01:58

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 รพ.ป่าตอง

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล ----->  /userfiles/7_การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 รพ_ป่าตอง.pdf ...
2019-03-11 14:01:01

ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.ป่าตอง

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล ----->  /userfiles/5ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช_ป่าตอง.pdf ...
2019-03-11 14:00:19

แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล ----->  /userfiles/4_แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข.pdf ...
2019-03-11 13:57:59

ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องจรรยาข้าราชการ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล ----->  /userfiles/3_ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องจรรยาข้าราชการ สนง_ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ_ศ_2560.pdf ...
2019-03-11 13:57:18

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล ----->  /userfiles/2_ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf ...
2019-03-11 13:56:37

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล ----->  /userfiles/1_แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร.pdf ...
2019-03-11 13:54:51

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 สำหรับหน่วยงานโรงพยาบาลป่าตอง

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล ----->   /userfiles/แนวการเผยแพร่ข้อมูล(1).pdf ...
2019-03-11 13:34:46

มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล ----->  /userfiles/มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย.pdf ...
2019-03-11 13:32:26

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลป่าตอง

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล ----->  /userfiles/ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลป่าตอง.pdf ...
2019-03-11 13:28:39

ผลการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลป่าตอง ประจำปี 2561

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล ----->  /userfiles/ผลการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลป่าตอง ประจำปี 2561.pdf ...
2019-03-11 13:25:41

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล ----->  /userfiles/เกณฑ์.pdf ...
2019-03-11 13:18:07

การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นใหญ่

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล -----> /userfiles/การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นใหญ่(1).pdf ...
2019-03-11 13:14:05

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลป่าตอง

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล -----> /userfiles/นำเอกสารขึ้นเว็บไซต์(3).pdf ...
2019-03-11 11:28:24