ITA
12 ขออนุมัติโครงการและดำเนินการตามโครงการ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขอเผยแพร่โครงการ.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุมัติโครงการและโครงการ 12(1).pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/รายงานการประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการ 12(1).pdf คลิกดูรายละเอียดเ ...
2021-06-01 09:52:30

ขออนุญาตเผยแพร่รายชื่อสมาชิกชมรม STRONG โรงพยาบาลป่าตอง จิตพอเพียงต้านทุจริต

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่(2).pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตจัดตั้งชมรม.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/หลักเกณฑ์และแนวทาง.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles ...
2021-03-10 14:30:50

ขออนุญาตผลดำเนินงานของสมาชิกชมรม STRONG โรงพยาบาลป่าตอง จิตพอเพียงต้านทุจริต

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่(1).pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/โครงการ.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/รายชื่อ.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แบบติดตาม.pdf คลิกด ...
2021-03-10 14:23:22

มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประจำป

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/7 แนวทาง.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/7 หนังสือแจ้งเวียน.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/7 หลักฐานการเจ้งเวียน.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/7แบบฟอร์ม ...
2021-03-05 10:47:39

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

/userfiles/บันทึกข้อความขออนุญาตผยแพร่มาตราการในกา.pdf /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่.pdf /userfiles/หนังสือแจ้งเวียนมาตราการในการป้องกัน 2.pdf /userfiles/แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกั.pdf ...
2021-02-19 10:47:54

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

/userfiles/โปรดลงนามในประกาศเจตจำนง.pdf /userfiles/ประกาศเจตจำนงและกิจกรรมขอเผยแพร่.pdf /userfiles/หนังสือแจ้งเวียน.pdf ...
2021-02-19 10:40:46

หนังสือเวียนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามปรักาศตามตัวชี้วัดที่ 5 มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

หนังสือเวียนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามปรักาศตามตัวชี้วัดที่ 5 มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน >>> /userfiles/ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศ(2).pdf ...
2021-02-09 10:48:49

ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

แบบฟอร์มขอเผยแพร่แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทคงรูป และประเภทสิ้นเปลือง และขั้นตอนผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลป่าตอง >>> /userfiles/15_ แบบฟอร์ม.pdf เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามตัวชี้วัดที่ 6 การยืมทรัพย์สินของทางราชการข้อ 15 >>> /userfiles/15.pdf ...
2021-02-09 09:50:01

การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และการรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ >>> /userfiles/13 2_1มาตรการรับสินบน.pdf มาตรการป้องกันการรับสินบน การทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ >>> /userfiles/13 2_2รวม ...
2021-02-09 09:44:50

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

แบบฟอร์มขอเผยแพร่โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก >>> /userfiles/12 โครงกาาตรวจคัดกรอง1.pdf แบบฟอร์มขอเผยแพร่โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง >>> /userfiles/12 ขอเผยแพร่โครงการคัดกรอง.pdf ...
2021-02-09 09:31:57

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

แบบฟอร์มขอเผยแพร่สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน >>> /userfiles/11 แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานสรุปข้อร้องเรียน(1).pdf ขอส่งรายงานสรุปการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป/การทุจริตและประพฤติมิชอบ >>> /userfiles/11 รายงานสรุปข้อร้องเรียน(1).pdf ...
2021-02-09 09:25:58

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลแนวทางปฏิบัติการจัดการและช่องทางการร้องเรียน >>>> /userfiles/10 แบบฟอร์มขอเผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัด.pdf คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ >>>> /userfiles/10 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf ...
2021-02-09 09:21:34

การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/EB9 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่.pdf ...
2020-12-28 16:41:37

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/EB6ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf ...
2020-12-28 16:38:41

ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม : /userfiles/แบบฟอร์มเผยแพร่หลักฐานชุดใบสำคัญ เดือนตุ(2).pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม : /userfiles/เอกสารชุดใบสำคัญเดือนพฤศจิกายน 256(1).pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม : /userfiles/ชุดใบสำคัญเดือนธันวาคม 2563(1).pdf ...
2020-12-23 15:37:39

ประกาศโรงพยาบาลป่าตอง แนวทางตรวจสอบบุคคล

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ประกาศ รพ ป่าตอง แนวทางตรวจสอบบุคคล.pdf ...
2020-12-03 11:41:22

ขออนุญาตเผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MPOH

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขอเผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กระทร(1).pdf ...
2020-12-03 11:36:39

รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ปี ๒๕๖๓

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขอเผยแพร่สรุปผลการดำเนิงานเรื่องร้องเรียน.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/รายงานสรุปผลการร้องเรียน.pdf ...
2020-12-01 15:49:40

หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายไตรมาศที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขอเผยแพร่หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ปี 2564.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/เบิกจ่ายต่ำกว่า100,000 บาท.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/เบิจ่ายเกิน 100,000 บาท.pdf ...
2020-12-01 15:43:27

ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก รอบประเมินที่ ๒ (๑ เม.ย ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/eb 8ประกาศผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก.pdf คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ประกาศผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก.pdf ...
2020-12-01 15:36:58