ITA
MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตร

- บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่ โครงการอบรมให้ความรู้เจ้.pdf - โครงการ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ITA ข้อ 21 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf - รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกดูรายละ ...
2022-06-22 16:59:12

MOIT 23 เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคกคามทางเพศในการทำงาน

- ขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลป่าตอง คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาเผยแพร่เว็บไซต์.pdf - บันทึกข้อความ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคกคามทางเพศในการทำงาน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/บันทึกข้อความ ประ ...
2022-06-13 10:54:01

MOIT 19 การรวมกลุ่มของบุคลากรในนาม "ชมรม STRONG โรงพยาบาลป่าตอง"

- ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลป่าตอง คลิกดูรายละเอีอดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่การรวมกลุ่มของบุคลากรในน.pdf - แนวทางการดาเนินกิจกรรมของชมรม STRONG โรงพยาบาลป่าตอง คลิกดูรายละเอีอดเพิ่มเติม >>> /userfiles/19_1_1 แนวทางชมรม strong.pdf -& ...
2022-06-13 10:39:20

MOIT 18 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/18 แบบฟอร์มขอเผยแพร่(1).pdf >>> /userfiles/18รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง(1).pdf >>> /userfiles/18รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเต็มรูปแบบ(1).pdf >>> /userfiles/ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง(1).pdf ...
2022-03-30 10:35:28

MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่ประกาศ รพ.pdf >>> /userfiles/ITA 19 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ.pdf >>> /userfiles/ประกาศ รพ.pdf >>> /userfiles/รายงานผลการกำกับติดตาม(1).pdf ...
2022-03-30 09:42:18

MOIT 14 ประกาศเจตจำนงสุจริต

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แบบฟอร์มประกาศเจตจำนงสุจริต.pdf >>> /userfiles/ประกาศเจตจำนงสุจริต.pdf >>> /userfiles/โปรดลงนามประกาศเจตจำนง.pdf >>> /userfiles/14 ข้อ 5 ภาพประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร_p.pdf ...
2022-03-25 16:12:09

MOIT 12 ขอส่งรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ การประชุมโครงการ "พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล สู่โรงพยาบ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/moit12แบบฟอร์ม.pdf >>> /userfiles/moit12ส่งสรุปรายงานผลการติดตาม.pdf >>> /userfiles/ภาพENV ปรับปรุงและทำลายลูกน้ำยุงลาย.pdf                       &nbs ...
2022-03-25 16:08:48

MOIT 17

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.ป่าตอง >>> /userfiles/MOIT 17 ข้อ1.pdf 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.ป่าตอง >>>  ...
2022-03-07 16:39:22

MOIT 23 ขอส่งประกาศโรงพยาบาลป่าตอง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 23.pdf ...
2022-02-25 16:42:19

MOIT 11 รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 11 ไตรมาส 2(1).pdf ...
2022-02-25 16:39:00

MOIT 12 ขอส่งรายงานการประชุมโครงการ"พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลคุณภาพอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๕"

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 12.pdf ...
2022-02-22 11:03:49

MOIT 9 รายงานผลการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 9 รายงานผลการอบรมจริยธรรม.pdf ...
2022-02-22 11:00:11

ขออนุญาตเผยแพร่ โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลป่าตอง สู่โรงพยาบาลคุณภาพยั่งยืน ประจำปีงบ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ โครงการ.pdf ...
2022-01-20 10:25:50

โปรดลงนามและขออนุญาตเผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/โปรดลงนามและอนุญาตเผยแพร่แผนบริหารทรัพย.pdf ...
2022-01-14 17:52:46

ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลป่าตอง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์โ.pdf ...
2022-01-14 17:50:05

ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก บนเว็บไซต์โรงพยาบาลป

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ ข้าราชการผู้มีผลกา.pdf ...
2022-01-14 17:47:33

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2565

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/รายงานผลการดำเนิการตามแผนการจัดซื้อจัดจ.pdf ...
2021-12-22 13:45:48

MOIT 4

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขอเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี2565(1).pdf >>> /userfiles/คำสั่งรพ_ป่าตอง แต้งตั้งเจ้่าหน้าที่ปิด-ป.pdf >>> /userfiles/แผนจัดซื้อจัดจ้าง2565(1).pdf >>> /userfiles/แผนจัดซื้อยา(2).pdf >>> ...
2021-12-03 13:31:40

MOIT 2

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม  >>> /userfiles/M 2 1_1_2 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเผยแพร่นโยบาย (1).pdf >>> /userfiles/M 2 1_1_2 เผยแพร่นโยบาย รพ_ป่าตอง(1).pdf >>> /userfiles/M 2 8 แผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ รพ_ป่าตอง 2018-2022(1).pdf >>> / ...
2021-12-01 15:47:17

MOIT 14

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/M14 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf                                   >>> /userfiles/M14 แจ้งเวียนประกาศรพ_ป่าตอง เกณฑ์จริยธรรมก.pdf   &n ...
2021-12-01 15:33:56