ITA
MOIT 17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผ

17.1 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 17 รายงานผลการกำกับติดตามและการดำเนินงาน.pdf - บันทึกข้อความผลก ...
2022-08-06 10:26:50

MOIT 14 การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยา

14.1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลกำกับติดตาม คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 14 ขอส่างรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกา.pdf   14.2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 14 ขอส่างรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกา(1).pdf ...
2022-08-06 10:17:15

MOIT 13 การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนไตรมาส 4

13.1 บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/MOIT 13 ขอส่งรายงานกำกับติดตามประกาศมาตราการ.pdf   13.2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน คลิกดูรายละเอียด >>>& ...
2022-08-06 10:12:44

MOIT 11 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ ภานใน 15 วัน รอบ 1

11.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ ภานใน 15 วัน รอบ 12 เดือน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/11_1ไตรมาส4รายงานผลการดำเนินงานภายใน 15 วันแล.pdf                       &n ...
2022-08-06 10:07:48

MOIT 10 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

10.1 คู่มือปฏิบัติการ การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ สังกัดโรงพยาบาลป่าตอง คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/10_1 คู่มือปฏิบัติการการรับข้อร้องเรียนพฤติ(3).pdf                   &nbs ...
2022-08-06 10:00:49

MOIT 20 รายงานการเรี่ยไรและการให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

- โปรดลงนามในรายงานการเรี่ยไรและการให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/โปรดลงนาม.pdf - ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการเรี่ยไรและการให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่.pdf ...
2022-06-27 16:35:58

MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตร

- บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่ โครงการอบรมให้ความรู้เจ้.pdf - โครงการ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ITA ข้อ 21 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf - รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม คลิกดูรายละ ...
2022-06-22 16:59:12

MOIT 23 เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคกคามทางเพศในการทำงาน

- ขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลป่าตอง คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาเผยแพร่เว็บไซต์.pdf - บันทึกข้อความ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคกคามทางเพศในการทำงาน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/บันทึกข้อความ ประ ...
2022-06-13 10:54:01

MOIT 19 การรวมกลุ่มของบุคลากรในนาม "ชมรม STRONG โรงพยาบาลป่าตอง"

- ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลป่าตอง คลิกดูรายละเอีอดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่การรวมกลุ่มของบุคลากรในน.pdf - แนวทางการดาเนินกิจกรรมของชมรม STRONG โรงพยาบาลป่าตอง คลิกดูรายละเอีอดเพิ่มเติม >>> /userfiles/19_1_1 แนวทางชมรม strong.pdf -& ...
2022-06-13 10:39:20

MOIT 18 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/18 แบบฟอร์มขอเผยแพร่(1).pdf >>> /userfiles/18รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง(1).pdf >>> /userfiles/18รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเต็มรูปแบบ(1).pdf >>> /userfiles/ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง(1).pdf ...
2022-03-30 10:35:28

MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่ประกาศ รพ.pdf >>> /userfiles/ITA 19 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ.pdf >>> /userfiles/ประกาศ รพ.pdf >>> /userfiles/รายงานผลการกำกับติดตาม(1).pdf ...
2022-03-30 09:42:18

MOIT 14 ประกาศเจตจำนงสุจริต

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แบบฟอร์มประกาศเจตจำนงสุจริต.pdf >>> /userfiles/ประกาศเจตจำนงสุจริต.pdf >>> /userfiles/โปรดลงนามประกาศเจตจำนง.pdf >>> /userfiles/14 ข้อ 5 ภาพประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร_p.pdf ...
2022-03-25 16:12:09

MOIT 12 ขอส่งรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ การประชุมโครงการ "พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล สู่โรงพยาบ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/moit12แบบฟอร์ม.pdf >>> /userfiles/moit12ส่งสรุปรายงานผลการติดตาม.pdf >>> /userfiles/ภาพENV ปรับปรุงและทำลายลูกน้ำยุงลาย.pdf                       &nbs ...
2022-03-25 16:08:48

MOIT 17

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.ป่าตอง >>> /userfiles/MOIT 17 ข้อ1.pdf 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.ป่าตอง >>>  ...
2022-03-07 16:39:22

MOIT 23 ขอส่งประกาศโรงพยาบาลป่าตอง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 23.pdf ...
2022-02-25 16:42:19

MOIT 11 รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 11 ไตรมาส 2(1).pdf ...
2022-02-25 16:39:00

MOIT 12 ขอส่งรายงานการประชุมโครงการ"พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลคุณภาพอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๕"

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 12.pdf ...
2022-02-22 11:03:49

MOIT 9 รายงานผลการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 9 รายงานผลการอบรมจริยธรรม.pdf ...
2022-02-22 11:00:11

ขออนุญาตเผยแพร่ โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลป่าตอง สู่โรงพยาบาลคุณภาพยั่งยืน ประจำปีงบ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ โครงการ.pdf ...
2022-01-20 10:25:50

โปรดลงนามและขออนุญาตเผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/โปรดลงนามและอนุญาตเผยแพร่แผนบริหารทรัพย.pdf ...
2022-01-14 17:52:46