ITA
MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/รายงานผล การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ.pdf - มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ...
2023-12-18 19:00:31

MOIT 7 รายงานผลการปฏิบัติงานราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

1. ประกาศประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรภายในหน่วยงาน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 7 ประกาศประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf 2. ประกาศชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 7 รายชื่อข้าราชการและลูกจ้าง.p ...
2023-12-12 11:16:10

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 6 6_1 ขออนุมัติลงนามประกาศนโยบายด้านบริหาร.pdf - มีนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่ ...
2023-12-07 11:28:22

MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน - บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 4 ข้อ 4 โปรดลงนามคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที.pdf - มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ ...
2023-12-07 11:15:17

MOIT 2 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการปี 67(1).pdf แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล  - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 2 ข้อ 9 แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการ(1).pdf 11. แผนการใช้ ...
2023-11-27 15:31:42

MOIT 2 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

  นโยบายและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลป่าตอง - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/1_2นโยบายและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลป่าตอง67(1).pdf หน้าที่ตามกฎกระทรวง - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/1_4หน้าที่ตามกฎกระทรวง(2).pdf กฎหมายที่เกี่ยวข้องับการดำเนินงา ...
2023-11-24 15:10:20

MOIT 3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/3_ รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจั.pdf แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/3_แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ ...
2023-11-23 14:42:30

MOIT 1 ขอส่งรายงานผลกำกับติดตามแจ้งประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลป่าตอง

ขอส่งรายงานผลกำกับติดตามแจ้งประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลป่าตอง - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/1_ ขอส่งรายงานผลการกำกับติดตามแจ้งประก.pdf แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลานเว็บไซต์โรงพยาบาลป่าตอง - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  ...
2023-11-23 10:58:01

MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธ

/userfiles/ขออนุมัติแผนของชมรมจริยธรรม ปี 2567.pdf /userfiles/คำสั่ง รพ_ป่าตอง คณะกรรมการชมรมจริยธรรม.pdf /userfiles/S__10420394.jpg /userfiles/ขออนุมัติแผนปฏิบัติป้องกันปราบปรามทุจริ.pdf /userfiles/รายละเอียดกิจกรรม.pdf /userfiles/7D9E527D-CFBD-448E-B3EB-FF9963A31967.jpg ...
2023-11-14 17:35:28

แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2567

- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าตอง >>> /userfiles/CCF05102566(1).pdf - ขออนมุติแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ >>> /userfiles/ปะหน้าแผนปีงบ67(1).pdf - สรุปแผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2567 >>> /userfiles/สรุปแผนจัดซื้อยา 2567(1).pdf ...
2023-10-05 11:12:48

MOIT 17 ขออนุมัติจัดประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขอเผยแพร่ข้อมูลต

- ขออนุมัติจัดประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ >>> /userfiles/17_1ขออนุมัติจัดประชุมทำแผนบริหารความเสี่ย.pdf - รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๕๖ >>> /userfiles/17_1รายงานกา ...
2023-08-24 18:44:31

MOIT 12 ขอส่งรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบททุกรูปแบบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซ

- ขอส่งรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบททุกรูปแบบ >>> /userfiles/MOIT 12 ขอส่งรายงานสรุปผลการติดตามมาตรการป้อง.pdf - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าตอง >>> /userfiles/12ขออนุญาตเผยแพร่ รายงานสรุปผลการกำกับติด.pdf ...
2023-08-24 18:33:33

MOIT 10 ขอส่งรายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานรอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๖-๓๑ สิงหาคม

- ขอส่งรายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานรอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖) >>> /userfiles/10รายงานสรุปผลการจัดเรื่องปฏิบัติงานให้บร.pdf - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าตอง >>> /userfiles/10แบบฟอร์มขอเผยแพ ...
2023-08-24 18:28:56

MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ 4

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ 4 >>> /userfiles/MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 25.pdf - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าตอง >>> /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ...
2023-08-24 18:14:35

MOIT 16 ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ โร

- ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลป่าตอง >>> /userfiles/MOIT 16 ขอส่งรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ.pdf - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าตอง ...
2023-08-23 20:06:23

MOIT 16 ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลป่า

-  ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลป่าตอง >>> /userfiles/MOIT 16 ขอส่งรายงานกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม.pdf - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าตอง >>&g ...
2023-08-23 20:03:25

MOIT 19 รายงานผลการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว

- รายงานผลการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด >>> /userfiles/MOIT 19 รายงานผลการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด.pdf - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าตอง  >>> /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ผลการเรี่ยไ ...
2023-08-23 19:40:18

MOIT 22 ขอส่งรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานโ

- ขอส่งรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานโรงพยาบาลป่าตอง >>> /userfiles/MOIT 22 ขอส่งรายงานการติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ.pdf -  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่ ...
2023-08-23 19:27:37

MOIT 7 รายงานผลการปฏิบัติงานราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 และขออนุญาตเผ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 7 รายงานผลการปฏิบัติงานราชการดีเด่นและดีมากครั้งที่ 1 ปี 2566.pdf ...
2023-06-21 15:33:46

MOIT 16 ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลป่า

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 16 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุฦณธรรมของชมรมจริยธรรม.pdf ...
2023-06-15 17:55:08