MOIT 2 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
24 November 2023, 3:10 pm

 

นโยบายและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลป่าตอง

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/1_2นโยบายและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลป่าตอง67(1).pdf

หน้าที่ตามกฎกระทรวง

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/1_4หน้าที่ตามกฎกระทรวง(2).pdf

กฎหมายที่เกี่ยวข้องับการดำเนินงาน

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/1_5กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน(2).pdf

ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/1_6 ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน.pdf

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานโรงพยาบาลป่าตอง

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/1_7ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานโรงพยาบาลป่าตอง(1).pdf

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/1_8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(1).pdf

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมกระทรวง

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/2_วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมกระทรวง(1).pdf

พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/3_พ_ร_บ_ มาตรฐานทางจริยธรรม 2562(1).pdf

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/4_ประมวลจริยธรรมช้าราชการพลเรือน 2564(1).pdf

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2564

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/5_ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2564 ปรับ(1).pdf

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนัก

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/6_อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนั.pdf

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/7_ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ฉบับย่อ)(1).pdf

คู่มือปฏิบัติการการรับข้อร้องเรียนพฤติกรรม

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/12_ คู่มือปฏิบัติการการรับข้อร้องเรียนพฤติ.pdf

คู่มือปฏิบัติการการรับข้อร้องเรียนทุจริต

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/13_ คู่มือปฏิบัติการการรับข้อร้องเรียนการท.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/14คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารก.pdf

การวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/18_1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปีงบป.pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/18_2แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2567.pdf

ประกาศ สธ. ตรวจสอบบุคคล

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/18_4ประกาศ สธ ตรวจสอบบุคคล(1).pdf

โครงสร้างผู้บริหาร

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/โครงสร้างผู้บริหาร แก้ไข2567.pdf

โครงสร้างโรงพยาบาล

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/โครงสร้างรพ2566 กลุ่มฝ่ายแก้ไข 2566.pdf

แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล(1).pdf