MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
7 December 2023, 11:15 am

ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

- บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 4 ข้อ 4 โปรดลงนามคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที.pdf

- มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/คำสั่งรพ_ป่าตอง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปล.pdf

- มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขอเผยแพร่ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปล.pdf

 

ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

- มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 4 ข้อ3 บันทึกแจ้งเวียนประกาศแนวทางปฏิบัต.pdf

- มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/3_2 ประกาศสป_สธ_ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่.pdf

- มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขอเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบบุคลากร.pdf