MOIT 7 รายงานผลการปฏิบัติงานราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
12 December 2023, 11:16 am

1. ประกาศประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรภายในหน่วยงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 7 ประกาศประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf

2. ประกาศชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 7 รายชื่อข้าราชการและลูกจ้าง.pdf

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 7 ขอเผยแพร่ ข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชกา.pdf