ITA
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลป่าตอง

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล ----->  /userfiles/ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลป่าตอง.pdf ...
2019-03-11 13:28:39

ผลการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลป่าตอง ประจำปี 2561

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล ----->  /userfiles/ผลการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลป่าตอง ประจำปี 2561.pdf ...
2019-03-11 13:25:41

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล ----->  /userfiles/เกณฑ์.pdf ...
2019-03-11 13:18:07

การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นใหญ่

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล -----> /userfiles/การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นใหญ่(1).pdf ...
2019-03-11 13:14:05

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลป่าตอง

คลิกที่ link  เพื่อเข้าดูข้อมูล -----> /userfiles/นำเอกสารขึ้นเว็บไซต์(3).pdf ...
2019-03-11 11:28:24