ITA
MOIT 16 ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ โร

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 16 แผนปฏิบัติด้าน้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ.pdf ...
2023-06-15 17:46:31

MOIT 11 ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 11 ขอรายงานผลการดำเนินโครงการ แสงนำไทยใจทั้งชาติ.pdf  ...
2023-06-14 13:51:24

MOIT 11 ขออนุมัติโครงการ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 11 ขออนุมัติโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ.pdf ...
2023-06-14 13:48:59

MOIT 22 ของส่งรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 22 ขอส่งรายงานกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่่วงละเมิดคุมคามทางเพศ.pdf ...
2023-06-14 10:42:16

MOIT 19 รายงานผลการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 19 รายงานผลการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ.pdf ...
2023-06-14 09:56:01

MOIT 10 รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ รอบ 12 เดือน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 10 สรุปผลการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่.pdf ...
2023-06-14 09:42:41

MOIT 10 ขอส่งรายงานสรุปผลการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT ข้อ 10 ส่งรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf ...
2023-06-14 09:40:33

MOIT 20 ขออนุมัติจัดประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT20.pdf ...
2023-06-09 14:54:53

MOIT 8 รายงานผลการดำเนินโครงการ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT8.pdf ...
2023-06-09 14:52:03

ขอส่งรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ี

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่(1).pdf ...
2023-06-09 14:49:52

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ และขออนุญ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/CCF15052566.pdf ...
2023-05-15 11:11:02

MOIT 19 รายงานผลการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ข้อ19รายงานผลการเรี่ยไรและให้หรือรับของขวัญ(2).pdf ...
2023-03-14 13:49:15

MOIT 19 รายงานผลการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ข้อ19รายงานผลการเรี่ยไรและให้หรือรับของขวัญ.pdf ...
2023-03-14 13:47:13

MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ข้อ4รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อไตรมาส2.pdf ...
2023-03-14 13:17:22

MOIT 8 ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรและพฤติกรรมบริการที่ดี โรงพยาบาลป่าตอ

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/ITA8 ขออนุญาตเผยแพร่ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์.pdf ...
2023-03-09 15:45:17

MOIT 10 รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/ITA10 รายงานสรุปผลการจัดร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน(2).pdf ...
2023-03-09 15:40:50

ขอส่งรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลป่าตอง

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/ITA ภก0033-รพ_2-166 ขอส่งรายงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริญธรรม.pdf ...
2023-03-08 17:08:44

MOIT 16 ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ โร

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/ITA 16 รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต.pdf ...
2023-03-08 17:04:41

MOIT 14 ขอแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธา

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/ITA 14 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ.pdf ...
2023-03-08 16:56:09

MOIT 13 ขอส่งรายงานผลการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศสาธารณสุข

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/ITA 13 ขอส่งรายงานผลกาประเมินการดำเนินตามแนวปฏิบัติประกาศกระทรวงสาธารณสุข.pdf ...
2023-03-08 16:52:03