ITA
MOIT 10 ขอส่งรายงานสรุปผลการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT ข้อ 10 ส่งรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf ...
2023-06-14 09:40:33

MOIT 20 ขออนุมัติจัดประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT20.pdf ...
2023-06-09 14:54:53

MOIT 8 รายงานผลการดำเนินโครงการ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT8.pdf ...
2023-06-09 14:52:03

ขอส่งรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ี

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่(1).pdf ...
2023-06-09 14:49:52

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ และขออนุญ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/CCF15052566.pdf ...
2023-05-15 11:11:02

MOIT 19 รายงานผลการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ข้อ19รายงานผลการเรี่ยไรและให้หรือรับของขวัญ(2).pdf ...
2023-03-14 13:49:15

MOIT 19 รายงานผลการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ข้อ19รายงานผลการเรี่ยไรและให้หรือรับของขวัญ.pdf ...
2023-03-14 13:47:13

MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ข้อ4รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อไตรมาส2.pdf ...
2023-03-14 13:17:22

MOIT 8 ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรและพฤติกรรมบริการที่ดี โรงพยาบาลป่าตอ

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/ITA8 ขออนุญาตเผยแพร่ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์.pdf ...
2023-03-09 15:45:17

MOIT 10 รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/ITA10 รายงานสรุปผลการจัดร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน(2).pdf ...
2023-03-09 15:40:50

ขอส่งรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลป่าตอง

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/ITA ภก0033-รพ_2-166 ขอส่งรายงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริญธรรม.pdf ...
2023-03-08 17:08:44

MOIT 16 ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ โร

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/ITA 16 รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต.pdf ...
2023-03-08 17:04:41

MOIT 14 ขอแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธา

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/ITA 14 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ.pdf ...
2023-03-08 16:56:09

MOIT 13 ขอส่งรายงานผลการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศสาธารณสุข

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/ITA 13 ขอส่งรายงานผลกาประเมินการดำเนินตามแนวปฏิบัติประกาศกระทรวงสาธารณสุข.pdf ...
2023-03-08 16:52:03

MOIT 10 รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/ITA 10 ภก0033-รพ_2-165 รายงานสรุปผลการจัดเรื่องร้องเรียนทุริตและประพฤติชอบ ปี 2566.pdf ...
2023-03-08 16:49:04

MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2 และขออนุ

คลิกดูรายละเอียด >>> /userfiles/ITA 4 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ.pdf ...
2023-03-08 16:39:20

MOIT 7 รายงานผลการปฏิบัติงานราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตเผ

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 7 รายงานผลการปฏิบัติงานราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2 ปี 2565.pdf ...
2023-02-15 09:21:13

MOIT 6 ขอประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาล

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 6 ขอประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf ...
2023-02-15 09:15:30

MOIT 12

12.1 ขออนุญาตเผยแพร่เว็บไซต์ - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่เว็บไซต์ มาตรการและระบบใน.pdf 12.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลป่าตอง ประจำปีงบประมาณ 2566 - คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ประกาศรพ_ป่า ...
2023-01-03 14:06:14

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (เพิ่มเติม)

2.9 แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 คลิกดูรายะเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT2ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปี2566.pdf 2.10 รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงพยาบาลป่าตอง - 2.10.1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ คลิกดูรายะเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT2 ...
2022-12-18 10:43:39