MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจร
12 June 2024, 11:14 am

1.มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการอบรม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขออนุมัติจัดโครงการ.pdf

1.2 โครงการอบรม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/โครงการ(4).pdf

2. มีบันทึกข้อความ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/บันทึกข้อความ(1).pdf

3. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/รายงานผลการอบรม.pdf

4. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/รายชื่อ(2).pdf

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แบบฟอร์ม(3).pdf