MOIT 9 หลักฐานที่แสดงถึงแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
17 January 2024, 9:38 am

1. คู่มือปฏิบัติการ การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรีย.pdf

2. คู่มือปฏิบัติการ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนพฤติกรรม.pdf

3. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1. และข้อ 2.

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/1_8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(2).pdf

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 9 ขอเผยแพร่คู่มือการร้องเรียนการปฏิบัติ.pdf