MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
23 January 2024, 4:54 pm

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 14 ภก0033-รพ_2-24 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามตัวชี.pdf

2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

2.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน

2.2 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ และมีผังกระบวนการยืมพัสดุ

2.3 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

2.4 มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 14 ภก0033-รพ_2-24 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามตัวชี(1).pdf

3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

3.1 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

3.2 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

3.4 มีกลไกการกำกับติดตาม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/MOIT 14 ภก0033-รพ_2-24 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามตัวชี(2).pdf

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขอเผยแพร่ การยืมพัสดุใช้คงรูปและสิ้นเปลื.pdf