MOIT 4 หน่วยงานมีการวงาระบบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
22 March 2024, 1:08 pm

1. มีบันทึกข้อความ

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ภก0033-รพ_2-259 รายงานผลการตามแผนการจัดซื้อจัดจ.pdf

2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ

- คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ป.pdf

3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าตอง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้.pdf