MOIT 10 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดื
14 March 2024, 5:36 pm

1. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ภก0033-รพ_2-249 รายงานผลการร้องเรียนการปฏิบัติง.pdf

2. แบบสรุปรายงานการรับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลป่าตอง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แบบสรุปรายงานการรับร้องเรียน รพ_ป่าตอง.pdf

3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าตอง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/เผยแพร่ รายงานสรุปการร้องเรียนการปฏิบัติ.pdf