MOIT 10 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2567
14 March 2024, 5:41 pm

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2567

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ภก0033-รพ_2-248 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องเรี.pdf

2. แบบสรุปรายงานการรับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลป่าตอง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แบบสรุปรายงานการรับรองเรียน ปี 2567 รอบ 6เดือ.pdf

3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลป่าตอง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ขอเผยแพร่ รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเร.pdf