MOIT 11 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่
5 June 2024, 6:23 pm

1. มีหลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม

1.1 บันทึกข้อความ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/11_1_1.pdf

1.2 โครงการ / กิจกรรม 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/11_1_2.pdf

2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ มาร่วมวางแผน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/11_2.pdf

3. มีรายงานประชุมโครงการ /กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ มาร่วมดำเนินการ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/11_2(1).pdf

4. มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/11_4, 11_5 ขอส่งรายงานการประชุมโครงการส่งเสริมส.pdf

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/11_5.pdf

5. มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/11_4, 11_5 ขอส่งรายงานการประชุมโครงการส่งเสริมส(1).pdf

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/11_5(1).pdf

6. มีบันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/11_4, 11_5 ขอส่งรายงานการประชุมโครงการส่งเสริมส(2).pdf

7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/11_7 ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ ขออนุมัติจัด.pdf