รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
27 February 2024, 6:57 pm

- งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2566

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2566.pdf

- งบแสดงผลการดำเนินงานปี 2566

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2566.pdf

- หมายเหตุประกอบงบ ปี 2566

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/หมายเหตุประกอบงบ ปี 2566.pdf

- แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/ใบประกาศงบการเงิน.pdf