โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕“ จังหวัดภูเก็ต
8 September 2023, 11:13 am

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง มอบหมายให้ นางรังษี เดสโร รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นำทีมบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง ร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕“ จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมในครั้งนี้ ทางกลุ่มงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลป่าตอง จัดซุ้มออกหน่วยให้บริการยาพอกสมุนไพร และสมุนไพรแช่เท้า แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้บุคลากรของโรงพยาบาลป่าตอง ได้รับเกียรติบัตรเนื่องจากเป็นบุคคลที่ให้การสนับสนุนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕“ ต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ได้แก่ ๑.แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง
๒.นางกัญญา ปรีชากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลป่าตอง
๓.นางสาวสุกัญญา อาจสุโพธิ์ นักวิชาการสาธารสุข โรงพยาบาลป่าตอง
ณ วัดสุวรรณคีรีวงก์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต