ประกาศซื้อตู้เย็นเก็บรักษาศพ ชนิด 2 ช่อง จำนวน 4 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 December 2023, 3:33 pm

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บรักษาศพ ชนิด 2 ช่อง จำนวน 4 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

/userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่(6).pdf

/userfiles/ราคากลาง(51).pdf

/userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(23).pdf

/userfiles/spec(12).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(53).pdf