จัดซื้อ - จัดจ้าง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคาร สถานที่ บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่และงานบำร

/userfiles/CCF20102559(2).pdf ...
2016-10-20 15:39:04
จัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคาร สถานที่ บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่และงานบำรุง ดูแลรักษา สนามหญ้า ส

/userfiles/TOR(6).pdf /userfiles/ตารางปปช(2).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา(2).pdf /userfiles/CCF20102559.pdf ...
2016-10-19 13:47:07
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลป่าตอง

/userfiles/CCF17102559.pdf ...
2016-10-17 11:42:06
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ของโรงพยาบาลป่าตอง

ด้วย โรงพยาบาลป่าตอง จะสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องปรับอากาศ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 วงเงิน 941,600.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) /userfiles/29-9.pdf /userfiles/phuket(5).pdf /userfiles/เอกส ...
2016-09-29 13:46:42
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลป่าตอง

/userfiles/1-6-2559.pdf ...
2016-06-01 15:04:08
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558

/userfiles/ประกาศขายทอดตลาด(1).pdf ...
2016-05-17 09:40:48
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

/userfiles/1.pdf ...
2016-04-12 10:24:49
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลป่าตอง

ด้วย จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 ชุด วงเงิน 520,000.- บาท  (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) /userfiles/ตาราง ปปช_.pdf /userfiles/ประกาศ(4).pdf /userfiles/SPEC.pdf /userfiles/เอกสารสอบราคา9-2559.pdf ...
2016-03-17 09:42:10
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(2).pdf ...
2016-02-03 14:56:11
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/budget(8).pdf /userfiles/กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา(1).pdf /userfiles/เครื่องผ่าตัดต้อกระจก(1).pdf /userfiles/ประกาศ(3).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา.pdf ...
2016-01-06 11:01:24
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

/userfiles/money(9).pdf /userfiles/ประกาศ(2).pdf /userfiles/เอกสารสอบราคา(2).pdf ...
2015-12-29 14:59:35
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

/userfiles/ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา.pdf ...
2015-12-22 17:44:55
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (10 ครอบครัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (10 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 696 ตารางเมตร โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) /userfiles/phuket2(2).pdf /use ...
2015-12-22 17:10:16
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑืการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยว

/userfiles/budget(7).pdf /userfiles/TOR(3).pdf /userfiles/ร่างเอกสารประกวดราคา(1).pdf /userfiles/ร่างประกาศ(2).pdf /userfiles/กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตา.pdf /userfiles/เครื่องผ่าตัดต้อกระจก.pdf ...
2015-12-17 17:44:33
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(1).pdf ...
2015-12-15 09:21:06
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (10 ครอบครั

ประกาศร่าง TOR ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (10 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)                                           พื้นที ...
2015-12-14 18:42:08
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ.pdf ...
2015-12-03 10:22:35
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 20 ห้อ

/userfiles/ยกเลิกประกาศ.pdf ...
2015-12-02 16:24:10
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลป่าตอง

/userfiles/money(7).pdf /userfiles/phuket(4).pdf /userfiles/เอกสารสอบราคา(1).pdf /userfiles/spec(1).pdf ...
2015-11-20 10:14:18
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

/userfiles/19112558.pdf   ...
2015-11-19 14:31:25
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง