จัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 30

/userfiles/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 1.pdf /userfiles/ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์.pdf /userfiles/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf   ...
2018-10-04 11:16:10
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

/userfiles/แผน(5).pdf ...
2018-10-02 18:09:54
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

/userfiles/แผน(4).pdf ...
2018-10-02 14:49:36
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลป่าตอง

/userfiles/เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลป่าตอง(1).pdf ...
2018-10-01 15:25:35
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

/userfiles/แผนจัดจ้าง.pdf ...
2018-09-26 09:59:45
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(10).pdf ...
2018-09-18 16:07:25
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพอากาศในห้องผ่าตัด จำนวน 2 ห้อง

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(9).pdf ...
2018-09-12 10:03:40
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลป่าตองมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหม ...
2018-09-06 15:06:03
จัดซื้อจัดจ้าง

แจ้งจัดสรรวงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุน ตามร่าง

/userfiles/จัดสรรงบประมาณ.pdf ...
2018-08-20 17:05:51
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีคั

/userfiles/20-4.pdf ...
2018-04-22 11:03:51
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 20,

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(7).pdf ...
2018-03-30 10:25:33
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพอากาศในห้องผ่าตัด จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราค

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพอากาศในห้องผ่าตัด จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,959,000 บาท (สองล้่านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(2 ...
2018-03-21 11:17:54
จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล

/userfiles/19-3.pdf ...
2018-03-19 09:44:49
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ด้วยวิธี

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(6).pdf ...
2018-03-15 16:22:50
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ(Complete Blood cell Count CBC) จ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete Blood cell Connt CBC) จำนวน 20,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ข้อมูลประกอบ(1).pdf /userfiles/รายละเอียด(1).pdf /userfiles/ตาราง(2).pdf /userfil ...
2018-03-15 16:08:59
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าใช้เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดรา

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(5).pdf ...
2018-03-09 10:58:27
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดร

โรงพยาบาลป่าตอง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,653,792 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) /userfil ...
2018-03-02 14:50:56
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น โรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีป

โรงพยาบาลป่าตอง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของ งานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง2.pdf /userfiles ...
2018-03-02 14:31:21
จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศประกาศราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอ

/userfiles/ยกเลิกประกาศ(1).pdf ...
2018-02-23 12:06:22
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาเช่าใช้เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (

โรงพยาบาลป่าตอง มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาเช่าใช้เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /userfiles/ราคากลาง(1).pdf /userfiles/ประกาศ(19).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา(9).pdf /userfiles/คุณลักษณะเฉพาะ(1).pdf ...
2018-02-20 14:42:36
จัดซื้อจัดจ้าง