จัดซื้อ - จัดจ้าง
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ /userfiles/แนวการเผยแพร่ข้อมูล.pdf ...
2019-02-01 15:57:49
จัดซื้อจัดจ้าง

การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ /userfiles/การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นใหญ่.pdf ...
2019-02-01 15:56:56
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(14).pdf ...
2019-01-29 18:15:54
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ (HIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอ

/userfiles/ราคากลาง(9).pdf /userfiles/คุณลักษณะเฉพาะ(3).pdf /userfiles/ร่างประกาศ(5).pdf /userfiles/ร่างเอกสารประกวดราคา(3).pdf ...
2019-01-29 15:16:41
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารผู้ป่วยและเด็กเล็กเนอสเซอรี่ ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารผู้ป่วยและเด็กเล็กเนอสเซอรี่ ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1,443,200 (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) /userfiles/ตาราง(3).pdf /userfil ...
2019-01-11 14:22:56
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 814,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(8).pdf /userfiles/spec(9).pdf /userfiles/ประกาศ(25) ...
2019-01-10 15:52:40
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/ราคากลาง(7).pdf /userfiles/ประกาศ(24).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา(14).pdf /userfiles/เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ(1).pdf /userfiles/เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด(1).pdf /userfiles/เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน(1).pdf /userfil ...
2019-01-07 11:43:49
จัดซื้อจัดจ้าง

ขอส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (แบบ สข ๑)

กด Link ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม /userfiles/การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ...
2018-12-19 11:51:50
จัดซื้อจัดจ้าง

ขอส่งดัชนี ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน รพ.ป่าตอง

กดLink ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม /userfiles/ดัชนี ตัวชี้วัด.pdf ...
2018-12-19 11:48:30
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561  กดลิ้งเพื่อเข้าดูข้อมูล /userfiles/3.pdf ...
2018-12-18 14:04:43
จัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลป่าตอง

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลป่าตอง กดที่ลิ้งเพื่อเข้าดูข้อมูล /userfiles/2.pdf ...
2018-12-18 14:02:06
จัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์และป้ายประชามัมพันธ์ของโรงพยาบาลป่าตอง

ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์และป้ายประชามัมพันธ์ของโรงพยาบาลป่าตอง กดลิ้งเพื่อเข้าดูข้อมูล /userfiles/1(1).pdf ...
2018-12-18 13:57:15
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,005,000 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าพันบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(6).pdf (ราคากลาง) /userfiles/ร่างประกาศ(4).pdf& ...
2018-12-14 13:41:41
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยแพร่แผนจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 /userfiles/เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ...
2018-11-28 11:57:36
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(13).pdf ...
2018-11-19 11:38:25
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(12).pdf ...
2018-11-07 18:27:11
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างวเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราค

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(11).pdf ...
2018-11-05 17:12:44
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

/userfiles/แผนจัดซื้อ.pdf ...
2018-10-30 11:44:13
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) จำนวน 11 เดือน ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(5).pdf /userfiles/TOR(10).pdf /userfiles/ประ ...
2018-10-12 15:16:24
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอ

โรงพยาบาลป่าตอง มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องอแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 1,100,000 บาท /userfiles/ราคากลาง(4).pdf /userfiles/ประกาศ(22).pdf /userfiles ...
2018-10-10 10:46:17
จัดซื้อจัดจ้าง