จัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและตรวจนับตะกอนปัสสาวะ)จำนวน 16,000 เทสต

http://file:///C:/Users/DELL/Desktop/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0.pdf ...
2019-11-27 15:21:24
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบอาคารผู้ป่วยเอนกประสงค์ คสล.๕ ชั้น (ระยะที่ ๒)

/userfiles/ประกาศชนะการเสนอราคา.pdf ...
2019-11-11 16:46:52
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(19).pdf ...
2019-11-11 11:06:26
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ค มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ ชุดส่องตรวจและผ่าตัดภายในข้อผ่านกล้อง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,900,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(16).pdf /userfiles/ประกา ...
2019-10-17 10:59:53
จัดซื้อจัดจ้าง

ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รพ ป่าตอง

เรื่อง เอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานระบบอาคารเอนกประสงค์ คสล 5 ชัั้น/userfiles/ขอเผยแพร่ข้อมูล.pdf ...
2019-10-08 11:54:48
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบอาคารผู้ป่วยเอนกประสงค์ คสล.5ชั้น (ระยะที่2) โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระบบอาคารผู้ป่วยเอนกประสงค์ คสล.5ชั้น (ระยะที่2) โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 19,835,000 บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสา ...
2019-10-07 17:56:50
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธ

/userfiles/19-9.pdf ...
2019-09-19 09:22:09
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

จังหวัดภูเก็ต จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ...
2019-09-07 09:47:01
จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางงานก่อสร้างระบบอาคารผู้ป่วยเอนกประสงค์ คสล. 5 ชั้น (ระยะที่ 2)

/userfiles/ราคากลาง(14).pdf ...
2019-09-05 09:41:26
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๔,๐๐๐ บาท /userfiles/ราคากลาง(13).pdf /userfiles/TOR(12).pdf /userfiles/ประกาศ(29).pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา(20).pdf ...
2019-09-02 16:44:19
จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562

กดที่ Link เพื่อเข้าดูข้อมูล  --------> /userfiles/แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562.pdf ...
2019-06-19 10:01:50
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ (HIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(18).pdf ...
2019-04-18 16:59:32
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(17).pdf ...
2019-03-16 11:30:19
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้่วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,280,000 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  /userfiles/ราคากลาง(11).pdf /userfiles/ประกาศ(27).pdf / ...
2019-02-26 14:25:06
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 นั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 13 รายการ /userfiles/ประกาศผู้ชนะ(16).pdf ...
2019-02-25 16:47:41
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ (HIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ (HIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(10).pdf /userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(4).pdf /u ...
2019-02-15 18:50:51
จัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุญาตนำเอกสารขึ้นเว็บไซต์ โรงพยาบาลป่าตอง

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ /userfiles/นำเอกสารขึ้นเว็บไซต์.pdf ...
2019-02-11 14:50:09
จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Pan Smeru ปี 2562

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ /userfiles/คัดกรองมะเร็งปากมดลูก.pdf ...
2019-02-11 14:48:50
จัดซื้อจัดจ้าง

ขอส่งประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ /userfiles/มาตรการป้องกันการทุจริต.pdf ...
2019-02-01 15:58:39
จัดซื้อจัดจ้าง

ขอส่งประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงพยาบาลป่าตอง

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ /userfiles/ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน.pdf ...
2019-02-01 15:58:11
จัดซื้อจัดจ้าง