จัดซื้อ - จัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

/userfiles/ประกาศแผน(2).pdf ...
2020-11-06 09:35:48
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านภ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,867,765.80 บาท (สี่ ...
2020-11-03 09:32:25
จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลป่าตอง ปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลป่าตอง ปีงบประมาณ 2564 /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผน.pdf /userfiles/ขออนุญาตเผยแพร่แผน.pdf /userfiles/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลป่าตอง ปีงบ.pdf   ...
2020-10-17 09:52:26
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกันยายน 2563

/userfiles/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ .pdf ...
2020-10-15 16:46:22
จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปแผนการจัดซื้อยา โรงพยาบาลป่าตอง ปีงบประมาณ 2564

/userfiles/เภสัช.pdf ...
2020-10-15 14:14:24
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multi slice S

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(25).pdf ...
2020-09-23 11:42:04
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย และเด็กเล็กเนอสเซอรี่ ของโรงพยาบาลป่าตอง จำ

/userfiles/จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย.pdf ...
2020-09-22 08:56:46
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งา

/userfiles/เอกสาร 37.pdf ...
2020-09-18 17:41:31
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธ

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(24).pdf ...
2020-09-15 17:28:43
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

/userfiles/สขร_จัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 63.pdf /userfiles/เอกสาร 42.pdf /userfiles/สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ทันตกรรม เดือนสิงหา.pdf ...
2020-09-11 13:10:15
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

/userfiles/สขร จัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 63.pdf /userfiles/สขร เภสัชกรรม กรกฎาคม 63.pdf /userfiles/สขร_ทันตกรรม กรกฏาคม 63.pdf ...
2020-09-11 13:09:23
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดรา

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(23).pdf ...
2020-09-10 16:16:03
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multi slice Spira CT Scan) ด้วยวิธีป

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multi slice Spira CT Scan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(24).pdf /userf ...
2020-09-08 09:54:07
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย และเด็กเล็กเนอสเซอรี่ของโรงพยาบาลป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารผู้ป่วย และเด็กเล็กเนอสเซอรี่ ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,164,800.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) /userfil ...
2020-09-03 15:37:42
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

/userfiles/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf ...
2020-09-03 14:54:10
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,584,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(23).pdf /user ...
2020-08-29 11:10:07
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,709,338.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) /userfiles/การคำนวณ ...
2020-08-28 14:12:44
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

/userfiles/ประกาศแผน(1).pdf ...
2020-08-25 17:44:02
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,044,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(22).pdf /userfiles ...
2020-08-24 11:14:55
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 840,000.00 บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) /userfiles/ราคากลาง(21).pdf /userfiles/TOR(15).pdf /userfiles/ประกาศจั ...
2020-08-17 12:02:48
จัดซื้อจัดจ้าง