จัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง1.pdf /userfiles/ประกาศแผน(3).pdf   ...
2021-01-14 10:12:54
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนธันวาคม 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนธันวาคม 2563 /userfiles/สขร เดือนธันวาคม 2563.pdf /userfiles/สขร_ทันต ธันวา 63.pdf /userfiles/สขร_พัสดุ ธันวา 63.pdf /userfiles/สขร ยา ธันวาคม.pdf ...
2021-01-08 11:09:26
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง(2).pdf /userfiles/ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา.pdf /userfiles/สัญญาเลขที่26-2564.pdf /userfiles/สัญญาเลขที่28-2564.pdf /userfiles/สัญญาเลขที่29-2564.pdf /userfiles/สัญญาเลขที่30-2564.pdf /userfiles/สัญญาเลขที่31-2564.pdf /use ...
2021-01-07 17:04:08
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf /userfiles/ประกาศผู้ชนะ(27).pdf /userfiles/สัญญาซื้อขาย27_2564.pdf /userfiles/สัญญาเลขที่25_2564.pdf ...
2020-12-29 09:09:23
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

/userfiles/สขร_1.pdf ...
2020-12-24 16:04:24
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี /userfiles/CCF23122563.pdf /userfiles/รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อพัสดุประจำปี.pdf ...
2020-12-23 10:33:19
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อม อาคารเอนกประสงค์ และอาคารรักษ์ชี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อม อาคารเอนกประสงค์ และอาคารรักษ์ชีวี โรงพยาบาลป่าตอง ขนาดกว้าง ๓ เมตรxยาว ๓๐ เมตร x สูง ๒.๕ เมตร พื้นที่ ๙๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/เอกสาร 45.pdf สัญญาจ้างก่อสร้าง /userfiles/สัญญาทาง ...
2020-12-18 10:16:07
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

/userfiles/สขร พัสดุ พฤศจิ(1).pdf /userfiles/สขร ฟัน พฤศจิกายน.pdf /userfiles/ยา พ_ย.pdf /userfiles/สขร พ_ย.pdf ...
2020-12-17 09:55:56
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง__.pdf จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคา่อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,909,000.00 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าพันบาทถ้วน) ...
2020-12-08 11:51:34
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง(1).pdf จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 915,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) /user ...
2020-12-07 11:37:35
จัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

/userfiles/ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(2).pdf /userfiles/แนวทางปฎิบัติ การยืมพัสดุ.pdf ...
2020-12-02 08:59:02
จัดซื้อจัดจ้าง

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ และปลดประกาศ

/userfiles/คำสั่งแต่งตั้ง จนท_ปิดประกาศ และปลดประกาศ.pdf ...
2020-12-02 08:57:35
จัดซื้อจัดจ้าง

ขอเเจ้งเวียนประกาศโรงพยาบาลป่าตอง และขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ รพ.

/userfiles/ขอแจ้งเวียนประกาศโรงพยาบาลป่าตอง.pdf ...
2020-12-02 08:56:07
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(ร่างประกาศ).pdf จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าพันบาทถ้วน) ...
2020-11-30 17:56:38
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและชุดน้ำยาต

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง_.pdf   /userfiles/ประกาศผู้ชนะ(26).pdf   ...
2020-11-25 15:46:35
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete Bloo

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete Blood cell Count CBC) จำนวน 36,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /userfiles/ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(1).pdf /userfiles/ประกาศ(35).pdf /userfiles/เอกสารประกวด(1).pdf /userfi ...
2020-11-24 16:01:09
จัดซื้อจัดจ้าง

แจ่้งจัดสรรงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบลงทุน

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง.pdf /userfiles/หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ.pdf ...
2020-11-19 13:45:51
จัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุญาตเผยแพร่ ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 /userfiles/ผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง.pdf ...
2020-11-17 09:05:52
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2563 /userfiles/เอกสาร 3 (1).pdf /userfiles/สขร การแพทย์.pdf ...
2020-11-16 09:11:59
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อม อาคารเอนกประสงค์ และอาคารรักษ์ชีวี โรงพยาบาลป่าตอง ขนาดก

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อม อาคารเอนกประสงค์ แและอาคารรักษ์ชีวี โรงพยาบาลป่าตอง ขนาดกว้าง 3 เมตร x ยาว 30 เมตร x สูง 2.5 เมตร พื้นที่ 90 ตารางเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,226 ...
2020-11-13 09:44:13
จัดซื้อจัดจ้าง