จัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 /userfiles/สขร_ พ_ย 64.pdf /userfiles/สขร_ พฤศจิกายน 64.pdf /userfiles/สขร_พฤศจิกายน 2565.pdf /userfiles/สาร_ฟันพฤศจิ 64.pdf ...
2021-12-14 10:58:03
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะจัดซื้อ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น่้อยกว่า 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 780,000.00 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) /userfiles/เอกสารประกวดราคา(42).pdf ...
2021-12-08 10:52:00
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กาแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 840,000.00 บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  /userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(18).pdf /userfiles/เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ ...
2021-12-03 13:52:17
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา

/userfiles/สัญญาเลขที่40-2564(2).pdf /userfiles/สัญญาเลขที่41-2564(2).pdf ...
2021-11-26 10:08:50
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

/userfiles/ประกาศแผน(4).pdf ...
2021-11-17 18:18:24
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

/userfiles/ประกาศแผนฯ.pdf ...
2021-11-17 18:16:54
จัดซื้อจัดจ้าง

งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2565

/userfiles/แผนงบค่าเสื่อม2565.pdf ...
2021-11-13 13:46:34
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2564 /userfiles/สขร_เดือนตุลาคม 2564.pdf ...
2021-11-11 14:02:45
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกันยายน 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกันยายน 2564 /userfiles/สขร_ การแพทย์ กันยายน 64.pdf /userfiles/สขร_ฟัน กันยา 64.pdf /userfiles/สขร_ยา ก_ย 64.pdf ...
2021-11-11 13:41:57
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

/userfiles/ขอเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี2565.pdf /userfiles/แผนจัดซื้อจัดจ้าง2565.pdf /userfiles/แผนจัดซื้อยา(1).pdf /userfiles/แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์.pdf /userfiles/แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม.pdf /userfiles/แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์.pdf ...
2021-11-11 10:28:52
จัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อยา ประจำปี 2565

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> /userfiles/แผนจัดซื้อ 2565.pdf ...
2021-10-26 09:50:18
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(34).pdf ...
2021-09-18 16:15:01
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิ

/userfiles/ประกาศผุ้ชนะ.pdf ...
2021-09-18 15:30:01
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วย

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(33).pdf ...
2021-09-18 15:21:55
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนสิงหาคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 /userfiles/สขร_การแพทย์ สิงหา 64.pdf /userfiles/สขร_ยา สิงหาคม 64.pdf /userfiles/สขร_ฟัน สิงหา 64.pdf ...
2021-09-16 16:26:41
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,584,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) /userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ ...
2021-09-11 14:26:56
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาตครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) /userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่.pdf /userfiles/ป ...
2021-09-01 15:17:40
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,044,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) /userfiles/แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล.pdf /u ...
2021-08-31 15:28:24
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคา่จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 840,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) /userfiles/แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล.pdf /userfiles/ราคากลาง(32).pdf /userfiles/ปร ...
2021-08-31 14:38:57
จัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อยา

ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อยา /userfiles/ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อยา(ห้องยา).pdf ...
2021-08-10 10:23:17
จัดซื้อจัดจ้าง