จัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(6).pdf /userfiles/ราคากลาง(42).pdf /userfiles/TOR(24).pdf /userfiles/ประกาศ(44).pdf /userfiles/เอกสารประกวด(2).pdf ...
2022-08-27 09:12:18
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(5).pdf /userfiles/ราคากลาง(41).pdf /userfiles/ขอบเขตงาน.pdf /userfiles/เอกสารประกวดราคา(45).pdf /userfiles/ประกาศ(43).pdf ...
2022-08-24 10:52:33
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 /userfiles/สขร เดือนกรกฎาคม 2565.pdf /userfiles/สขร เดือนกรกฎาคม 2565(1).pdf ...
2022-08-17 10:27:38
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(4).pdf /userfiles/สีญญาซื้อขายเลขที่35-2565.pdf /userfiles/สัญญาซื้อขายเลขที่36-2565.pdf /userfiles/สัญญาซื้อขายเลขที่37-2565.pdf ...
2022-07-29 10:27:18
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 /userfiles/สขร_ มิถุนายน 65.pdf /userfiles/สขร_พัสดุ.pdf /userfiles/สขร_ มิถุนายน 65(1).pdf ...
2022-07-19 11:02:38
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 /userfiles/สขร_พัสดุ พฤษภาคม 65.pdf /userfiles/สขร_เดือนพฤษภาคม 65.pdf /userfiles/สขร_ยา พ_ค 65.pdf ...
2022-06-07 14:07:24
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2565 /userfiles/สขร_การแพทย์เมษายน65.pdf /userfiles/สขร_พัสดุ เมษายน 65.pdf /userfiles/สขร_ฟัน เมษา 65.pdf /userfiles/สขร_ยา เม_ย 65.pdf ...
2022-05-18 15:20:00
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

/userfiles/ประกาศู้ชนะ.pdf ...
2022-05-02 14:04:21
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมีนาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมีนาคม 2565 /userfiles/สขร มีนาคม 65.pdf /userfiles/สขร_มีนาคม2565.pdf /userfiles/สขร_ยา มีนาคม 65.pdf /userfiles/สขร_ฟัน มีนาคม 65.pdf ...
2022-04-18 09:48:33
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,493,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) /userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(3).pdf ...
2022-04-12 15:03:59
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

/userfiles/ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ...
2022-03-15 13:57:15
จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 /userfiles/สขร_ ก_พ_65.pdf /userfiles/สขร เดือนกุมภา 65.pdf /userfiles/สาร_ฟัน กุมภา65.pdf /userfiles/สขร_ยา กุมภาพันธ์ 65.pdf ...
2022-03-09 14:22:33
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 3

/userfiles/ประกาศผู้ชนะเสนอราคา.pdf ...
2022-02-25 10:36:36
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2565 /userfiles/สาร_ฟัน มกราคม 65.pdf /userfiles/พัสดุ มกราคม 65.pdf /userfiles/สาร_มกรา_2565.pdf ...
2022-02-14 13:08:33
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านภ

จัดหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ จำนวน 38 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,997,430.20 บาท (สี ...
2022-01-20 15:17:14
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(36).pdf ...
2022-01-18 13:22:22
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนธันวาคม 2564

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนธันวาคม 2564 /userfiles/สขร_ ธ_ค 64.pdf /userfiles/สขร_ธันวา.pdf /userfiles/สขร_ยา ธันวาคม.pdf /userfiles/สขร_ฟัน ธ_ค 64.pdf ...
2022-01-04 10:22:25
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ่้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 780,000.00 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) /userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(2).pdf /userfiles/ราคากลาง2(1) ...
2021-12-28 09:38:25
จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e

/userfiles/ยกเลิกประกาศ(2).pdf ...
2021-12-23 15:19:05
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

/userfiles/ประกาศผู้ชนะ(35).pdf ...
2021-12-23 14:19:37
ประกาศผล - จัดซื้อจัดจ้าง