พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในจังหวัดภูเก็ต
24 December 2014, 2:23 pm

เสด็จฯ ครั้งที่ ๑
วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๐๒ พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ - เสด็จฯ ข้ามช่องแคบปากพระด้วยแพขนานยนต์ จากท่านุ่น จังหวัดพังงาถึงท่าฉัตรไชยจังหวัดภูเก็ต เวลา ๑๖.๐๐ น. และประทับแรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๐๒- เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต - เสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการเหมืองเจ้าฟ้า ตอนบ่ายเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรอำเภอถลาง ณ โรงเรียนวัดพระนางสร้าง และหาดสุรินทร์
วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ ทรงปล่อยกุ้งหัวโขนที่ท่าเรือ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรหมู่บ้านชาวเลที่บ้านราไวย์ทอดพระเนตรการซ่อมเรือหาปลา ทรงดนตรีร่วมกับคณะมิตรศิลป์ของสมาคมนายเหมืองภูเก็ตและทอดพระเนตรการแสดงรองเง็งของชาวเล
วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรตำบลป่าตองและทอดพระเนตรน้ำตกวังขี้อ้อน ในตอนบ่ายเสด็จฯ วัดมงคลนิมิตร ทอดพระเนตรพระพุทธรูปทองคำโบราณศิลปะสุโขทัยเสด็จฯ วัดพระทอง และเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ณ ตำบลป่าคลอกชมป่าชายเลน ที่หาดท่าหลา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ ไปจังหวัดพังงา

เสด็จฯ ครั้งที่ ๒
วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เสด็จฯ ประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทรเสด็จฯ ประกอบพิธีปิดทองและทรงเจิมช่อฟ้าอุโบสถวัดเจริญสมณกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกราบบังคมทูลเบิกตัวผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ พระครูสถิตบุญญารักษ์ รองเจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ ถวายพระพิมพ์ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับนโยบายพระศาสนาเสด็จฯ ประกอบพิธีเปิด ”ศูนย์บริการโลหิต ตึกเลิศโภคารักษ์” ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เสด็จฯ ครั้งที่ ๓
วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๑๑ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตามเสด็จฯ ทรงพระราชทาน ”พระพุทธนวราชบพิตร” เพื่อเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ ชมพระบารมีที่หน้าศาลากลางจังหวัด ตอนบ่ายเสด็จฯ เยี่ยมโรงถลุงแร่ดีบุกของบริษัทไทยซาร์โก้ เสด็จฯ ทอดพระเนตรอ่าวป่าตองและเสด็จฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย”ภูมิพลอดุลยเดช” ไว้ ณ ราชปาทานุสรณ์
วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสนามสุระกุล ไปยังสนามบินภูเก็ตเพื่อเปลี่ยนขึ้นประทับเครื่องบินทหาร ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเสด็จฯ กลับมาขึ้นเครื่องบินพระที่นั่งที่ภูเก็ต เพื่อเสด็จฯ นิวัติกรุงเทพมหานคร

เสด็จฯ ครั้งที่ ๔
วันจันทร์ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๖ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เสด็จฯ ประทับเครื่องบินพระที่นั่งถึงสนามบินภูเก็ตทรงมีพระราชปฏิสันถารกับข้าราชการและประชาชนเสด็จฯ วางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร เสด็จฯ ท่าเรือบริษัทไทยซาร์โก้ เสด็จประทับเรือหลวงจันทรเยี่ยมราษฎร ณ เกาะนาคาน้อย ทรงพระราชทานเสื้อผ้าและสิ่งของแก่คนชรา.เสด็จ ฯพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

และต่อมาได้มีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาทรงพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในโอกาสต่างๆ อยู่เนืองๆ


ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต