ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 June 2024, 1:57 pm

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน 2,800,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

/userfiles/เครื่องเอกซเรย์ฟัน.pdf

/userfiles/ราคากลาง(57).pdf

/userfiles/ประกาศ(60).pdf

/userfiles/เอกสารประกวด(13).pdf